Veikla

 


 

 

Tautinių bendrijų namų veiklos gairės

Tautinių bendrijų namai, vystydami savo veiklą, pagrindinį dėmesį skiria Lietuvos tautinių mažumų tapatumo puoselėjimui, skatina ir remia tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomeninį gyvenimą procesus. Vystydami šią veiklą, Tautinių bendrijų namai rengia ir įgyvendina šias pagrindines programas:

 1. Lietuvos tautinių mažumų tapatumo puoselėjimas
  • telkia  įvairių tautybių Lietuvos gyventojus, tautinių mažumų visuomenines organizacijas nacionalinių papročių bei tradicijų atgaivai, jų sklaidai, kalbos, religijos ir tautinės buities plėtrai;
  • organizuoja įvairius susitikimus, paskaitas, konferencijas, seminarus, diskusijas tautinių mažumų istorijos, kultūros, tradicijų ir pan. klausimais;
  • padeda tautinių mažumų visuomeninėms organizacijoms palaikyti ryšius su istorinėmis tėvynėmis, organizauoja tarptautines konferencijas, seminarus ir kitus renginius, skirtus Lietuvos tautinių mažumų istorijos, kultūros, tradicijų klausimams analizuoti ir spręsti.
 2. Parama Lietuvos tautinių mažumų visuomeninėms organizacijoms jų visavertės integracijos į šalies visuomeninį gyvenimą procese
  • tiria tautų, tautinių bendrijų visuomeninių organizacijų socialines, ekonomines, kultūrines problemas, organizuoja ir vykdo Lietuvoje gyvenančių tautų istorinius, demografinius, sociologinius tyrimus;
  • analizuoja Lietuvos gyventojų visuomenines, nacionalines, socialines problemas, organizuoja ir vykdo viešosios nuomonės apklausas; apibendrina ir sistemina surinktą informaciją;
  • organizuoja vadovėlių, kitų mokymo priemonių, norintiems išmokti lietuvių kalbą, ruošimą spaudai ir leidybą; organizuoja valstybinės lietuvių kalbos kursus;
  • teikia metodinę ir praktinę paramą tautinių mažumų visuomeninėms organizacijoms, realizuojant pastarųjų tikslus ir siekius;
 3. Skatina Lietuvos piliečių tarpusavio toleranciją ir pasitikėjimą
  • supažindina šalies visuomenę su šalies tautinių mažumų istorija, kultūra, papročiais;
  • kaupia ir apibendrina istorinę, demografinę, statistinę medžiagą apie Lietuvos tautines mažumas;
  • kaupia literatūrą, vaizdo ir garso įrašus apie Lietuvos tautines mažumas valstybine ir tautinių mažumų gimtosiomis kalbomis, organizuoja Tautinių bendrijų namų bibliotekos darbą;
  • rengia seminarus, konferencijas, paskaitas, įvairias vaizdines priemones (leidinius, filmus, skaidres ir t.t.), skirtus Lietuvos tautinių mažumų istorijai, kultūrai, papročiams, tradicijoms ir jų visaverčio integravimosi į šalies visuomeninį politinį gyvenimą procesams nušviesti.

 

 

Patalpų naudojimo grafikas (2014 08)

Patalpų naudojimo grafikas (2014 09)

Patalpų naudojimo grafikas (2014 10)

Patalpų naudojimo grafikas (2014 11)