Projektas „Trečiųjų šalių piliečių savęs įtvirtinimas įvairiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje“

KALBU, KEIČIUOSI, TOBULĖJU LIETUVOJE

Projekto partneriai:

Projekto tikslas: palengvinti trečiųjų šalių piliečių integraciją Lietuvos visuomenėje

Projekto uždaviniai:

 1. Tobulinti šnekamosios ir rašytinės lietuvių kalbos įgūdžius.
 2. Formuoti trečiųjų šalių piliečių integracijai į Lietuvos visuomenę reikiamą vertybinių nuostatų sistemą pilietinio orientavimo aspektu. Projektu skatinamas asmeninis tobulėjimas, padėsiantis  lengviau integruotis Lietuvoje.

Projekto metu vykstantys mokymai:

 • Lietuvių kalbos mokymai trečiųjų šalių piliečiams. Baigusiems mokymus išduodami pažymėjimai!!!
 • Mokymai „Pilietiškumas ir trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje: suderinamo veiksniai
 • Mokymus apimančios temos:
 • „Žmogaus teisės Lietuvos teisinėje sistemoje;
 • „Lietuvos įvairiapusiškumas – Tautinės mažumos Lietuvos istorijos kontekste“;
 • „Lietuva daugiatautė ir įvairiakultūrė valstybė“
 • „Skirtingi, bet lygūs – valstybinių paslaugų prieinamumas Lietuvoje“;
 • Lietuvos darbo rinka ir trečiųjų šalių piliečiai.

KUR KREIPTIS?

 • Viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai
 • Kodas 125293277;
 • Buveinės adresas Raugyklos g. 25, LT-01140 Vilnius
 • Direktorė Alvida Gedaminskienė
 • Kontaktai: tel. +370 5 216 04 08; el. paštas tbn@takas.lt; www.tbn.lt
 • Asociacija Socialinės integracijos centras;
 • Kodas 300624814
 • Buveinės adresas: Tilžės g. 198, Šiauliai
 • Projekto vadovė – Aurelija Leišienė
 • Kontaktai: tel. + 370 67614470, el. paštas integracija@gmail.com
 • www.integracija.info

Kiekvienas iš mūsų turime savo nuostatas, savo įsitikinimus ir galimybes į savo širdis, kasdieninį ar darbinį gyvenimą įsileisti kitokius nei esame patys. Galvoje visada kirba klausimas, ar asmenys, neturintys Lietuvos Respublikos pilietybės gali būti priskirti ‚kitokių“ kategorijai? Jie taip pat juokiasi, dainuoja, kalba (nesvarbu, kad kita kalba), jie taip pat džiaugiasi ar nusivilia gyvenimo teikiamomis galimybėmis, taip pat turi lūkesčių, įsitikinimų, papročių (nebūtinai sutampančių su mūsų) ir norų. Tad manau, reikėtų mesti į šalį bet kokias negatyvias mintis, susijusias su žmogaus kitoniškumu ir žiūrėti kaip į naują patirtį sau, kiekvienam susiduriančiam su kitos tautybės, kitos kultūros žmogumi. Tai atskleidė ir pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2013 m. programą įgyvendinamo projekto „Trečiųjų šalių piliečių savęs įtvirtinimas įvairiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje“ (NR. D4-83/EIF/2013/7/07/IP/1/TBN/2014/1) patirtis.

Aplinkiniai, girdėję apie įgyvendinamą projektą ir iš labai skirtingų trečiųjų šalių atvykusius žmones klausė, o kaip gi nesusikerta jų interesai, politiniai įsitikinimai. Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo siekta atsiriboti nuo bet kokių temų, kurios gali būti skaudžios bent vienam dalyviui. Buvo stengiamasi akcentuoti, kad šiuo metu jie yra Lietuvoje ir dabar svarbiausias dalykas – išmokti tiek kalbos, tiek suprasti, koks yra vyraujantis teisinis, darbinis, kultūrinis šalies kontekstas. Manote buvo lengva? Tikrai ne, bet tai nauja patirtis tiek dalyviams, tiek su jais dirbusiems žmonėms. Buvo formuojamas naujas supratimas ir gebėjimas prisitaikyti prie kitokios socialinės, ekonominės, teisinės sistemos.

Ne visi besimokantieji lengvai į savo mintis įsileido naujus faktus, naują kalbą, bet matome, kad padarytas didelis darbas. Projekto planavimo metu nebuvo nusimatytas konkretus tikslas – išlaikyti Valstybinį lietuvių kalbos ar Lietuvos Respublikos konstitucijos egzaminą. Minėtų egzaminų išlaikymas nebuvo nusimatytas kaip rodiklis. Bet tie, kas laikė – išlaikė visi ir projekto komanda tuo labai didžiuojasi.

Egzaminų laikymas nebuvo vienodai aktualus ir patiems dalyviams. Vieni į dalyvavimą projekte žiūrėjo kaip į pasirengimą minėtiems egzaminams, tačiau buvo ir lankiusių dėl savęs, dėl lengvesnio prisitaikymo lietuvių visuomenėje, kas ir yra pagrindinis projekto tikslas -palengvinti trečiųjų šalių piliečių integraciją Lietuvos visuomenėje. Šis tikslas ir buvo pasiektas įgyvendinant projekto veiklas.

Kaip jau minėta, be lietuvių kalbos mokymų trečiųjų šalių piliečiams (190 val.) vyko mokymai „Pilietiškumas ir trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje: suderinamumo veiksniai“. Pastarieji mokymai buvo pailginti ir vietoje numatytų 48 val. truko 56 val. Papildomai suorganizuota ekskursija į Rumšiškių Lietuvos liaudies buities muziejų – tai ne tik padėjo perteikti informaciją apie lietuvius, kultūrą, papročius, regioniškumą, bet ir padėjo praktiškai susipažinti su senąja, istorine lietuvių aplinka. Kadangi muziejus veikia nuo 1974 m., jame sukaupta nepaprastai daug vaizdinės medžiagos, kuri buvo integruota siekiant nusimatyto tikslo. Pastebėtas aktyvus dalyvių tarpusavio bendravimas, dalijimasis įspūdžiais visos kelionės metu.

Dėmesį atkreipė regioniniai (Šiauliuose ir Vilniuje) skirtumai surenkant tikslinės grupės atstovus mokymams. Šiauliuose nėra įstaigos, nuolatos teikiančios lietuvių kalbos mokymų paslaugas – tik Šiaulių rusų kultūros centras kas keletą metų gauna finansavimą atvykusiems tautiečiams suteikti lietuvių kalbos pradmenų. O poreikis yra kur kas didesnis, nes žmonės atvyksta ne tik rusakalbiai. Šiauliuose nepaprastai daug dėmesio surenkant grupes skyrė ir tarpininkavo Šiaulių rusų kultūros centro pirmininkė Nadežda Bessarab ir Šiaulių teritorinė darbo birža, ypatingai jos atstovė Karolina Kleinotaitė – Gorodničenko. Už šį tarpininkavimą nuoširdus ačiū. Vilniuje situacija kiek kitokia, kadangi Viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai  (TBN) nuo 2005 m. organizuoja lietuvių kalbos mokymus ir jų patirtis, žinomumas nepaprastai didelis. Dalyviai, vieni kitiems perduodami teigiamus atsiliepimus, sudarė nepaprastai didelę susidomėjusiųjų grupę, kas paskatino mintis pagalvoti apie didesnį apsimokiusiųjų skaičių.

Rengiant paraišką buvo planuojama apmokyti 60 trečiųjų šalių piliečių, atitinkančių kvietimo teikti paraiškas Nr. EIF/2013/7 gairių pareiškėjams nurodymus*. 20-imt iš jų Šiauliuose, 40-imt Vilniuje. Dėl didelio susidomėjimo, Vilniuje besimokančiųjų skaičius buvo padidintas iki 50-ies. Taigi, mokymuose viso dalyvavo 70-imt trečiųjų šalių piliečių iš šių šalių: Peru (1 asm.), Moldovos (1 asm.), Armėnijos (2 asm.), Azerbaidžiano (2 asm.), Kazachstano (4 asm.), Ukrainos (13 asm.), Baltarusijos (23 asm.), Rusijos (24 asm.). Mokymų dalyvių kalbinis lygis skirtingas, į ką buvo stengiamasi atsižvelgti formuojant grupes, ypač esant dideliam dalyviui skaičiui Vilniuje. Mokymų dalyviai aprūpinami mokomąja medžiaga, vadovėliais, mokymo priemonėmis. Džiaugiamasi dalyvių motyvuotumu, pastangomis ir aišku, išlaikytais lietuvių kalbos bei konstitucijos egzaminais.

*EIF programos tikslinei grupei priskiriami trečiųjų šalių piliečiai, kuriems: leidimai laikinai gyventi išduodami ar keičiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 1–7, 12–14 punktais, 40 straipsnio 2 ir 6 dalimis bei leidimai nuolat gyventi išduodami ar keičiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 53 straipsnio 1 dalies 1–3, 5, 6, 8, 81, 10 punktais, 53 straipsnio 2 ir 7 dalimis.

Straipsnio rengėja
Ilona Šnarienė

Куда обращаться?

 • Тел: 8~5 216 04 08
 • Дом национальных общин
 • Код 125293277
 • Юридический адрес: ул. Раугиклос 25, LT-01140 Вильнюс
 • Директор Альвида Гядаминскене
 • Контакты: тел. +370 5 216 04 08
 • эл. почта: tbn@takas.lt
 • www.tbn.lt

Ассоцияция Центр социальной интеграции

 • Код 300624814
 • Юридический адрес: ул. Тилжес 198, Шяуляй
 • Руководитель проекта – Аурелия Лейшене
 • Контакты: тел. + 370 67614470,
 • эл. почта: integracija@gmail.com
 • www.integracija.info

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА!!!

для граждан третьих стран

Граждане третьих стран – это лица, не являющиеся гражданами Европейского союза и не имеющие гражданства стран-членов Европейского союза

Проект «Самоутверждение граждан третьих стран в разнокультурном литовском обществе» Номер проекта D4-83/EIF/2013/7/07/IP/1/TBN/2014/1

Цель проекта: упростить интеграцию граждан третьих стран в литовском обществе

Задачи проекта:

 1. Совершенствовать навыки устной и письменной речи литовского языка.
 2. Формировать нужную систему ценностных установок, направленную на интеграцию граждан третьих лиц в литовском обществе, в аспекте гражданского ориентирования.
  Во время проекта будут происходить следующие учения:

 

 1. Обучение литовскому языку граждан третьих стран. По окончании обучения выдаются удостоверения!!!
 2. Учения «Гражданственность и граждане третьих стран в Литве: факторы совместимости

Темы учений:

«Права человека в правовой системе Литвы»

«Универсальность Литвы –  Этнические меньшинства в контексте истории Литвы»

«Литва – многонациональное и разнокультурное государство»

«Разные, но равные – доступность государственных услуг в Литве»;

Литовский рынок труда и граждане третьих стран.

Общественное учреждение Дом национальных общин своей деятельностью помогает представителям этнических меньшинств полноценно интегрироваться в общественную жизнь Литвы. постоянно проводятся учения литовского языка, курсы укрепления и совершенствования навыков умений, консультации.  В Доме национальных общин находятся общественные организации белорусов, украинцев, молдаван, и других народов.

Партнер проекта:

Ассоциация Центр социальной интеграции Уменьшает социальное отделение в обществе, стимулирует интеграционные процессы, инициирует местное и международное сотрудничество. В ЦСИ проводятся учения различного характера: для учителей, социальных работников, психологов, педагогов дошкольных учреждений, учеников, родителей. Организуются консультации.

Tautinių bendrijų namų logotipas
Raugyklos g. 25, LT-01140 Vilnius, Lietuva Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 125293277
Darbo valandos

I–IV: 8:00–17:00
V: 8:00–15:45

Naujienų prenumerata

Tautinių bendrijų namai © 2023