TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMUOSE LANKĖSI ESBO VYRIAUSIASIS KOMISARAS

Lapkričio 7 d. Tautinių bendrijų namuose lankėsi ESBO vyriausiasis komisaras tautinėms mažumoms p. Kairatas Abrakhmanovas. ESBO vyriausiasis komisaras įvardino mūsų šalį, kaip sektiną pavyzdį, pabrėždamas būtinybę dalintis ekspertiniu potencialu bei sukaupta patirtimi tautinių mažumų srityje su užsienio šalių partneriais. „Taikus tautų sugyvenimas Lietuvoje, – sakė jis, – puikus įvairovės vadybos pavyzdys.” Ypatingą dėmesį komisaras atkreipė į naujosios migrantų bangos poreikius – valstybinės kalbos mokymą ir pažeidžiamų grupių – migrantų moterų bei vaikų padėtį. ESBO (anglų kalba – Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) yra regioninė saugumo organizacija, vienijanti 57 Europos, Šiaurės Amerikos ir Centrinės Azijos valstybes bei 11 valstybių-partnerių. ESBO būstinė yra Vienoje. ESBO pagrindinį dėmesį skiria valstybių tarpusavio pasitikėjimo skatinimui, konfliktų prevencijai ir valdymui, demokratinėms reformoms, žmogaus teisių ir fundamentalių laisvių užtikrinimui, pilietinės visuomenės stiprinimui, laisvų ir demokratiškų rinkimų skatinimui. 1991 m. rugsėjo 10 d. Lietuva, kartu su Latvija ir Estija, prisijungė prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos (ESBK). Tai buvo pirmoji tarptautinė organizacija, kurios nare tapo mūsų šalis po nepriklausomybės atkūrimo, todėl Lietuvos narystė ESBO stipriai prisidėjo prie visaverčio Lietuvos sugrįžimo į tarptautinę bendruomenę. 1992 m. liepos mėn. Helsinkio sprendimu Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (toliau – ESBO) sukūrė vyriausiojo tautinių mažumų reikalų komisaro pareigybę (toliau – VTMRK), kurios tikslas – „išvengti konflikto kuo ankstesniame etape“. Šis mandatas buvo sukurtas iš esmės reaguojant į situaciją buvusioje Jugoslavijoje, baiminantis, kad ji gali pasikartoti kur nors kitur Europoje, visų pirma valstybėse, kurios pradėjo perėjimo į demokratiją procesą, ir neleisti pasiekti Paryžiaus chartijoje dėl naujos Europos, kurią valstybių ir vyriausybių vadovai priėmė 1990 m. lapkričio mėn., numatyto taikos ir gerovės tikslo. Bandydamas nustatyti, kas sukelia su tautinėmis mažumomis susijusią įtampą, VTMRK nagrinėja šias problemas kaip nepriklausomas, nešališkas ir bendradarbiauti linkęs asmuo. 

TMDE nuotrauka.

Atgal Naujas Žurnalo „Tautinių Bendrijų Naujienos“ Numeris