Tautinių bendrijų namai dėkoja už galimybę Vystymo Bendrijai IN CORPORE publikuoti ištrauką iš metodinės medžiagos „Etnokultūrinės kompetencijos ugdymo metodika” sukurtos vykdant Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL projektą, skirtą asmenų turinčių pabėgelio statusą integracijai.

Publikuojamos medžiagos autorius  p. Marat Ilyasov

Čečėnija ir čečėnų tauta

Čečėnija – nedidelė (nepripažinta ir siekianti nepriklausomybės) šalis Šiaurės Kaukazo regione. Šiaurėje ji ribojasi su Rusijos Stavropolio kraštu, šiaurės rytuose, rytuose ir pietryčiuose – su Dagestanu, pietuose – su Gruzija, o vakaruose – su Ingušija. Dabartinės Čečėnijos teritorija yra maždaug 15 000 kv. km. (Lietuvos – 65 000 kv. km.), tai maždaug 100 km iš Vakarų į Rytus ir 100 km iš Šiaurės į Pietus. 1989 metais joje gyveno apytikriai 1-1,2 mln. gyventojų. Čečėnija buvo viena iš trijų Rusijos Federacijos autonominių respublikų, kurioje gyventojų daugumą sudarė autochtonai, bet net ir čia 1994 metų pradžioje rusų buvo beveik 30%. Nemažai čečėnų įsikūrę ir už savo krašto ribų, daugiausia Rusijoje (kai kuriais duomenimis, vien Maskvoje gyvena apie 100 tūkst. čečėnų). Dalis tautos gyvena Europoje (daugiausia pastarojo dešimtmečio karo pabėgėliai). Manoma, kad iš viso Europos šalyse gyvena iki 60 tūkst. pabėgėlių. Musulmoniškose šalyse daugiausia gyvena Kaukazo karo, vykusio XIX amžiuje, laikų (Istorikai nesutaria dėl tikslių šio karo datų. Vieni pradeda jį skaičiuoti nuo aktyvios Rusijos invazijos pradžios bei Šeicho Mansūro pasipriešinimo 1785 metais ir teigia, jog jis nėra pasibaigęs net dabar. Tai atsispindėjo ir prezidentų B. Jelcino ir A. Maschadavo pasirašytoje taikos sutartyje, kur šalys įsipareigojo „nutraukti 300 metų trunkantį karą“. Kiti istorikai apsiriboja tik Imamo Šamilio sukurtos valstybės – Imamato – gyvavimo laikotarpiu – nuo 1840 iki 1861 metų, nors paskutinė Imamato tvirtovė Vakarų Kaukaze buvo užimta tik 1864 metais. Dar du atskaitos taškai – Imamo Šamilio valdymo pradžia arba A. Jermolovo Kaukazo užkariavimo doktrinos įgyvendinimo pradžia.)  išeivijos palikuonys. Dauguma išeivijos atstovų Jordanijoje, Turkijoje ir kitur sėkmingai integravosi, o kai kurie net padarė stulbinančią karjerą, dažniausiai karinėje srityje.  

1944 metais visa tauta, TSRS valdžios apkaltinta „masiniu kolaboravimu su fašistais“, buvo ištremta iš Kaukazo. Su čečėnais drauge buvo ištremti ir ingušai, balkarai bei karačajai. Tremtyje (Kazachstane, Sibire, Kirgizijoje) ir pakeliui į ją tuomet mirė pusė tautos. Tik po J. Stalino mirties, prasidėjus taip vadinamam N. Chruščiovo „atšilimui”, deportuotoms tautoms buvo leista sugrįžti į savo gimtines. Čečėnų tauta šio momento laukė 13 metų. Grįžtantys čečėnai, kaip ir kitos tautos, savo namuose rasdavo jau nuo 1944–1945 metų ten apgyvendintus žmones (dažniausiai etninius rusus), ir tai sukeldavo nemažai konfl iktų. Nenorėjusi čečėnų sugrįžimo Grozno partinė viršūnė

organizavo provokaciją – per „buitinį“ konfl iktą (jis buvo pristatytas kaip tautinės nesantaikos išraiška) žuvo rusas jūrininkas. Čečėnų nenaudai bylojo ir generolo A. Jermolovo, kuris tautos atmintyje liko kaip budelis, paminklo reguliarūs sprogdinimai (kito čečėnų tautos budelio – „visų

laikų ir tautų vado“ – J. Stalino paminklų Čečėnijoje pastatyti neišdrįso). Tinkamai aukštesnei valdžiai pateikti faktai pagal sumanymą turėjo priversti iš naujo apsvarstyti deportuotų tautų likimą. Iki pat tarybinių laikų pabaigos čečėnų tauta liko charakterizuojama kaip „nepatikima“

ir „įtartina“. Kitaip tariant, čečėnams teko gyventi su antspaudu nacmen (rus. „tautinė mažuma“) ir jausti nuolatinį smerkimą. Situaciją apsunkino ir tai, kad, išskyrus komunistinės partijos

bosus (t.y. čečėnų komunistus), paprastiems žmonėms buvo draudžiama apsigyventi Grozne, kaip ir kituose TSRS didmiesčiuose. Tik nuo aštuntojo dešimtmečio pabaigos – devintojo dešimtmečio pradžios po truputį buvo pradėta įsileisti paprastus čečėnus gyventi į Respublikos sostinę. Todėl nebuvo jokių sąlygų inteligentijai atsirasti ir stiprėti. Aukštosios mokyklos buvo tik Grozne, o čečėnų jaunimui buvo praktiškai užkirstas kelias siekti mokslo. Ne visiems pavykdavo

įsidarbinti. Ir tai – nepaisant totalaus užimtumo politikos tarybiniais laikais. Tokiu būdu buvo dirbtinai sukuriamos neįsivaizduojamos gyvenimo sąlygos čečėnams jų gimtojoje šalyje. Daug ką pasako ofi cialios tarybinės statistikos duomenys, pagal kuriuos pačia skurdžiausia teritorija visoje TSRS buvo įvardyta Čečėnija. Tačiau žmonės prisitaikė gyventi ir „socializmo“ sąlygomis. Jauni vyrai susiburdavo į statybininkų brigadas, kurios nuo pavasario iki rudens Rusijos Šiaurėje, Sibire ir kitur statydavo namus, tvartus ir pan. Taip uždarbiaudami vasarą, vyrai galėjo iki kito darbo sezono pradžios maitinti savo šeimas. Reikia pažymėti, kad deportacija bei dirbtinai sukurtas nedarbas čečėnus privertė įveikti savo uždarą mentalitetą. Anksčiau sunkiai Čečėnijos teritoriją paliekantys čečėnai net neįsivaizdavo, kad savo tikslų galima siekti ir svetur. Podeportacijos situacija pasikeitė. Buvo sugriautas tam tikras kultūrinis barjeras, o tai padėjo išgyventi ir vėliau.


Deportacijos sunkumus čečėnai įveikė naudodami senovinį socialinį mechanizmą, kuris leido išlikti tautai ir ugdyti etninę savimonę. Nors ir netiesiogiai skatindama čečėnus kraustytis gyventi svetur, tarybinė valdžia mėgino vykdyti ir kultūrinę asimiliaciją. Šiaurės Kaukazo tautoms iš pradžių buvo uždrausta naudotis arabų ir lotynų abėcėlėmis, kurias pakeitė kirilica. Vėliau buvo mėginama naikinti tautos pagrindą – kalbą. Vaikams vaikų darželiuose buvo draudžiama kalbėti

čečėniškai, todėl čečėnai savo vaikų ten neleisdavo. Mokyklose visi dalykai buvo dėstomi rusų kalba. Naudoti ir kiti metodai – čečėnui, vedusiam čečėnę, buvo užkirstas kelias siekti karjeros TSRS. Respublikoje nebuvo leista pastatyti nei vienos mečetės (kas, kita vertus, trukdė KGB kontroliuoti Čečėnijos dvasininkiją). Apie Maskvos požiūrį į Čečėniją kalba ir kiti faktai. TSRS

sudėtyje buvusi Respublika užėmė paskutinę vietą pagal medicininį aprūpinimą, bet pirmą pagal ekologinį užterštumą. Ekologinę krizę sąlygojo ketvirtojo dešimtmečio naftos pramonės vystymo Grozne. Psichologiškai čečėnus paveikė ir atkakliai kuriami stereotipai apie juos. Apskritai buvusios TSRS teritorijoje įsivyravę stereotipai apie čečėnus pradėjo formuotis praėjusio šimtmečio devintojo dešimtmečio pabaigoje, prieš pat TSRS subyrėjimą. Tada spaudoje pasirodydavo straipsnelių apie čečėnų mafiją Maskvoje. Tokiu būdu Rusija iš dalies bandė spręsti savo problemas. Byrant dvipolei pasaulio sistemai, Rusijai tiesiog reikėjo naujo priešo, ir tai funkcijai atlikti tiko čečėnai. Juos galima buvo apkaltinti viskuo – banditizmu, plėšikavimu, socialinių normų laužymu. Rusijoje jau dauguma čečėnų priprato, kad juos vadina banditais. Prieš pirmąjį Čečėnijos karą Rusijos žiniasklaidoje vyravo jau kitas stereotipas. Čečėnai buvo vadinami ne tik banditais, bet ir separatistais. Tada dar nebuvo aktualus terorizmo aspektas, todėl pirmasis karas buvo vadinamas „Konstitucinės santvarkos atstatymu“. Pasaulio aktualijos nulėmė kito karo (1999 m.) informacinį „aprūpinimą“. Palaipsniui čečėnus pradėta tapatinti su teroristais. Čečėnija, kaip teritorija, siejasi su kalnais. Tačiau didžioji šalies teritorijos dalis yra lygumoje. Nors visi čečėnai yra kilę iš kalnų vietovių, susiklostė savotiška dichotomija kalniečiai (čeč. lamro) – lygumiečiai (čeč.terkho). Tai nėra visiškos priešingybės arba skirtingi poliai. Ir vieni, ir kiti vadovaujasi iš esmės tais pačiais principais, tradicijomis, turi tuos pačius elgesio modelius. Skirtumas tarp jų yra labai nedidelis, tai labiau niuansai, kurie atsispindi žmogaus elgsenoje. Kalniečiai yra šiek tiek konservatyvesni ir griežčiau laikosi tradicijų. Be to, kalniečiai labiau siejami su pasipriešinimu rusams. Ši dichotomija parodo, jog tauta nėra tokia vientisa, kaip kartais manoma. Tačiau tautos skilimas (jeigu galima taip pavadinti), žiūrint ir iš istorinės ir politologinės perspektyvos, ko gero, yra nulemtas politikos. Pavyzdžiui, prieš 1994 metų karą visi lygumiečiai buvo siejami su opozicija valdančiajam velioniui prezidentui Džocharui Dudajevui.

Buvo netgi inspiruotos kelios karinės iniciatyvos (garsiausia jų – 1994 metų lapkritį įvykęs mėginimas užimti Grozną). Tokių pavyzdžių galima rasti ir ankstesnių karų su Rusija istorijoje. Kitaip tariant, lygumos Čečėnija galėjo būti tam tikru požiūriu Kremliaus atramos taškas.

Priklausomybė lygumiečiams ar kalniečiams santykiuose tarp žmonių kartais taip pat gali būti konflikto pagrindu. (Kalbant apie kalniečius, turimi omenyje ir čečėnai, gyvenantys lygumoje, tačiau nepraradę sąryšio su savo protėvių kapais. Geografi škai tai būtų daugelis kaimų ir

miestų į pietus nuo Tereko upės.) Kita vertus, skilimas jaučiamas ir tarp pačių kalniečių ar lygumiečių. Jis nulemtas ne tik taipine – tukchumine visuomenės santvarka (Taipas – vieno kalnų kaimo, kurio visi gyventojai vienaip ar kitaip tarpusavyje susiję giminystės ryšiais, pavadinimas. Taipas lygintinas su škotų klanu; tukchumas (lietuviškai – kiltis) – kelių kaimų bendruomenė (rajonas), kuriame vyrauja viena tarmė; tukchuminis suskirstymas daugiausia nulemtas geografi jos.), bet ir pastarųjų karų, kai iškilo daug karinių lyderių, palaikančių vieną ar kitą pusę ir ginančių vienus ar kitus interesus.

Čečėnų socialinės gyvensenos ypatumai

Elgesio modelių suskirstymas

Čečėnų elgesį tam tikrose situacijose galima aiškinti įvairiais aspektais. Tačiau būtina nepamiršti, kad kalbama apie žmones, kurie gyveno TSRS ir, kurie yra musulmonai irkaukaziečiai. Taigi būtų naudinga išskirti kelis elgesio lygmenis:

a) bendražmogiškąjį, kurį dar galima pavadinti „globalizacijos nulemtu“ (rūkymas, alkoholizmas, įpročiai rengtis (turimas omenyje pakankamai laisvas stilius ir moterų apranga, pavyzdžiui, džinsai ir pan.), įžeidumas, pyktis, įvairios gyvenimiškos situacijos, kai galima paklausti savęs: „Ar aš nepasielgčiau taip pat, esant tokiai pat situacijai“, arba kai galima palyginti su kitų tautybių žmonių (tame tarpe ir lietuvių elgesiu);

b) tarybinį (įpročiai, kurie susiformavo per 70 TSRS gyvavimo metų, pavyzdžiui, požiūris į valstybės turtą, kurio nereikia tausoti ir pan.);

c) islamiškąjį – musulmoniškąjį (pavyzdžiui, požiūris į moteris, kuris kartais būna islamiškas, kai santykiai reguliuojami pagal islamo teisę, o kartais musulmoniškas, kai santykiai reguliuojami remiantis tradicija);

d) kaukazietiškąjį (pavyzdžiui, praktiškai visame Kaukaze tebegalioja taliono principas, t.y. „akis už akį“; įpročiai rengtis, tam tikras spalvų pasirinkimas, drabužių stiliaus preferencijos, kas ypač atkreipia dėmesį; vakariečių akimis perdėta – neadekvati reakcija į keiksmus).

e) čečėniškąjį (pavyzdžiui, tam tikrų tradicijų, kurių neturi jokia kita tauta laikymasis. Kai su tavimi sveikinasi arba kai į kambarį įeina ar praeina pro šalį vyresnis žmogus, reikia atsistoti).

Kiekvieną kartą, kai kyla klausimas, kodėl pasielgta būtent taip, o ne kitaip, paanalizavus čečėnų tautybės asmens elgesį, galima priskirti jo elgesio modelį prie vieno ar kito anksčiau išskirtų lygmenų. Patys čečėnai tapatina save visų pirma su čečėnais, po to – su kaukaziečiais. Identifi kacijos laiptai (nuo žemiausio) būtų tokie: pavardė (šeima) – taipas (taipas, lygintinas su škotų klanais) – tukchumas (kiltis)– tauta – Kaukazas.

Visuomenės struktūra – valdymo organai

Taipinė – tukchuminė visuomenės struktūra Čečėnijoje susiformavo pakankamai seniai. Kadangi valstybės, šiuolaikine to žodžio prasme, čečėnai neturėjo iki XIX amžiaus, o gyveno laisvosiose bendruomenėse, tai tokia struktūra pasiteisino atliekant tam tikras funkcijas, kurios šiais laikais yra valstybės prerogatyva. Šeimos mastu kilusias problemas spręsdavo šeimos vyriausiasis – tėvas, vyriausias brolio ir pan. (čečėnų visuomenė yra patriarchalinė). Taipo mastu iškilusius klausimus spręsdavo senolių taryba, o galutinį sprendimą priimdavo taipo lyderis (jis nebūtinai turėjo būti vyriausias pagal amžių, bet galėjo išsiskirti kitomis savo savybėmis, pavyzdžiui, mintinai mokėti Koraną arba pasižymėti savo protu ir būtinai būti nepriekaištingos reputacijos, t.y. turėti aukštą moralinį autoritetą – čečėniškai jah). Kalbant apie senolių tarybas, kurios spręsdavo taipų problemas, galima atkreipti dėmesį, kad toks institutas yra praktiškai visur, kur yra čečėnų. Jeigu žmonės susiburia į didesnes ar mažesnes grupes, tose grupėse neabejotinai bus vienas ar kitas lyderis, į kurio žodžius bus atsižvelgiama. Jei tokio lyderio neatsirado, reiškia, kad bendruomenė dar nesusiformavo arba nė vieno jų nario moralė nėra tinkama užimti lyderio pozicijas. Kitaip tariant, nė vienas bendruomenės narys dar neužsitarnavo pakankamai pagarbos, kad į jį būtų kreipiamasi sprendžiant bendruomeninius klausimus. Senolių tarybos egzistavo netgi tarybiniais laikais. Jų sprendimai buvo ir yra labiau įpareigojantys nei, pavyzdžiui, teismo sprendimas. Tai reiškia, kad valstybės nustatyti reguliaciniai mechanizmai gali būti ignoruojami. Valstybės funkcijas, kurias dabar atlieka valstybės norminiai aktai, atliko nerašytinės teisės kodeksas („nerašytinis“ nereiškia, kad jis nebuvo žinomas, kaip tik atvirkščiai). Šio kodekso normas Čečėnijoje daugiau ar mažiau žino visi. Sudėtingu klausimu kreipiamasi į senolių tarybą, vėliau, įsigalėjus islamui, pradėta kreiptis ir į kadijus (teisės žinovus). Visgi į taipų senolių tarybos sprendimus kai kuriais atvejais nebūdavo atsižvelgiama. Pavyzdžiui, šeima galėjo užsispirti ir, nekreipdama dėmesio į vyresnio patarimą, savo nuožiūra paskelbti kraujo kerštą. Tokia neformali sistema, tiesa gerokai susilpnėjusi, ypač per pastarąjį dešimtmetį, išliko iki dabar. Taipai apjungiami į tukchumus. Tukchumai yra tarsi savotiški natūralūs administraciniai vienetai. Pavyzdžiui, karo atveju kariuomenės būdavo buriamos būtent tukchumo pagrindu, o Imamo Šamilio laikais, kai buvo įvykdyta administracinė reforma, buvo įteisintas jų, kaip administracinių vienetų, statusas. Be to, kiekvienas tukchumas turi savo čečėnų kalbos dialektą. Sprendžiant iškilusias problemas, nuo seno remtasi nerašytine čečėnų paprotine teise – Adatu arba islamo teise. Pavyzdžiui, kraujo keršto atveju, kuris galioja ir dabar, nėra svarbu, ar tavo skriaudiką nubaudė valstybė. Teisingumas turi būti įvykdytas. Tai nėra daroma aklai – kraujo kerštą reguliuoja šimtmečiais susiformavę papročiai. Kiekvienas atvejis turi būti išnagrinėtas, ir tik tada priimamas sprendimas skelbti kraujo kerštą ar ne. Būna, kad nusikaltėliui atleidžiama, būna, kad jis atsiperka vadinamąja „kraujo išpirka“ – visa tai priklauso nuo konkrečios situacijos. Kraujo kerštas nėra panašus į vendetą, kuri galėjo tęstis šimtmečius – kaukaziečių kraujo kerštas pasibaigia įvykdžius teisingumą. Tu tarsi atlikai pareigą visuomenės akyse. Atkeršyti gali ir moteris (tai vienas faktorių, galėjusių įtakoti moterų kamikadzių atsiradimą). Pati visuomenė reguliuoja ir kitus socialinio gyvenimo aspektus. Pavyzdžiui, iki šio karo Čečėnijoje nebuvo vaikų namų, kuriuose būtų čečėnų vaikų. Jeigu vaikas likdavo be tėvų, jį auklėti pasiimdavo giminaičiai. Taip pat čečėnai visiškai nežino tokio instituto kaip senelių namai. Garbingo amžiaus čečėnai yra didžiai gerbiami ir prižiūrimi giminaičių, o likę vieniši – kaimynų. Valstybės reguliavimo mechanizmai atmetami ir dėl kitos priežasties. Nors čečėnų savivaldos struktūros susiformavo senovėje, didelių korekcijų šiuo požiūriu nebuvo daug. Jei anksčiau čečėnai gyveno laisvose bendruomenėse ir jų elgesį reguliavo tik Adato ir islamo teisės normos, užkariautojai (rusai) primetė savo taisykles, kurios visiškai neatitiko per šimtmečius susiformavusio modelio. Iš šių neatitikimų ir kilo atmetimo reakcija. Todėl dažnai valstybė matoma kaip skriaudikė, primetanti savo taisykles, kurios yra neįprastos, o dažnai ir netinkamos. Dažnam čečėnui instinktyviai kyla klausimas, kodėl jis turi gyventi taip kaip negyveno jo protėviai, o tai natūraliai veda į atmetimo reakciją. Kadangi valstybė čečėnams neretai asocijuojasi su prievarta, vyrauja nuomonė, kad uniformuotas žmogus – potencialus priešas, iš kurio (nesvarbu, ar tai policininkas, ar kareivis, ar kitas valdžios atstovas) negali tikėtis teisingumo. Todėl nėra prasmės kreiptis pagalbos į prievartos struktūras, geriau išsiaiškinti pačiam. Be to, skųstis nėra garbinga.

Svetingumas

Kaukazo svetingumas yra vienas iš svarbiausių kultūros – Adato (paprotinės teisės) – normų. Svetingumo atvejais galioja ta pati baimė, kad apie tavo namą gali pasakyti, jog jis nesvetingas, kad tu nesilaikei visų svetingumo taisyklių. Yra daugybė legendų ir pavyzdžių iš istorijos, kurie tai demonstruoja. Pavyzdžiui, pasibaigus Kaukazo karui (XIX amžiaus pabaigoje), vienas Imamo Šamilio generolų svečiavosi viename kaime. Rusų pajėgos apgulė tą kaimą ir pareikalavo jį išduoti. Kitaip jie grasino sunaikinsią kaimą. Rusų delegacijai buvo atsakyta: „Neprašykite neįmanomų dalykų“. Kaimas buvo sunaikintas, tačiau savo garbės neprarado. Svečias yra šventas. Tu turi jį apginti net ir savo gyvybės kaina. Būtina svečią pamaitinti, suteikti nakvynę. Klausinėti, kas jis toks, iš kur atvyko, kur keliauja ir pan. negalima, kol pats nepradės pasakoti. Tačiau kita etikos norma ghilkh (čeč. „mandagumas“) reikalauja pasiteirauti apie svečio (ar sutikto gatvėje pažįstamo) ir jo šeimos narių sveikatą.

Kalniečių etiketas

Kad nekiltų nesusipratimų ir neįvyktų beprasmiško kraujo praliejimo, Kaukaze stengiamasi laikytis tam tikrų elgesio normų. Čečėniška šio etiketo versija vadinasinochčalla (čeč. „čečėniškumas“).

Šio kodekso pagrindas – kantrumas ir pagarba. (Čečėnai nesigirs savo pasiekimais sporte ar kitur. Čečėnų kalboje nėra kreipinio „Jūs“, dėl to kartais gali atrodyti, kad kalbama nepagarbiai. Čečėnai nesiskųs savo problemomis. Jei tik įmanoma, mėgins susitvarkyti patys.) Didelis įžeidimas būtų, jeigu, pavyzdžiui, žmogus spjaudosi praeinant kitam žmogui. Egzistuoja nuostata, kad jei jau ištraukei kinžalą (peilį, pistoletą ir t.t.), tai privalai jį panaudoti (bent pirštą įsipjauti ar į orą iššauti), antraip nereikėjo traukti. Dar vienas labai didelis įžeidimas – pasakyti kaukaziečiui, jog jis elgiasi ne kaip vyras. Žodžiai „tu ne vyras“ – tai jau konfliktas. Apskritai kiekvienas kaukazietis arba besikalbantis su juo turi kontroliuoti savo kalbos manierą. Jeigu čečėnui pasirodys, kad kas nors nepagarbiai atsiliepė apie jį, jo šeimą ar jo giminę, tai gali blogai baigtis. Todėl keiksmai, ypač skirti kieno nors žmonai, motinai ar giminei, lengvai gali išprovokuoti konfliktą.  kaukaziečiams ne visada suprantama, kaip žmogus, kurį išvadins įžeidžiančiais „vardais“, gali nepulti muštis. Keiksmai kaukaziečių draugijoje dažnai būna konfliktų priežastis. Net žinodamas, kad tai neliečia jo tiesiogiai, kaukazietis gali įsižeisti ir griebtis smurto. Taip yra todėl, kad keiksmažodžius kaukaziečiai dažnai interpretuoja pažodžiui ir iš karto krauju bando „nuplauti“ įžeidimą (Yra patarlė: „Kinžalo žaizdą išgydys gydytojas, o žodžio žaizdą gali išgydyti tik kinžalas.“). Remiantis tokia konfl iktine bendravimo su čečėnais patirtimi, susidarė nuomonė apie čečėnus kaip apie nenuspėjamą, agresyvią mafi ją, kurios elgesys nepaaiškinamas. Kiekvienas čečėnas stengiasi būti pirmas vienoje ar kitoje srityje, nors ir nesigirs savo pasiekimais. Būti pirmam nėra smerktina, kaip tik atvirkščiai. Gėda būti silpnesniam, ne tokiam protingam ar neturėti to, ką turi visi, arba nesvetingai priimti svečią. Todėl nepaisant to, koks stiprus bebūtų priešas, gėda su juo nesusimušti, jei jau susiklostė tokia situacija. Dar viena žmonių tarpusavio palaikymo situacija – kai miršta žmogus, gedinčiųjų šeima turi atidaryti savo kiemo vartus. Tą patį iš solidarumo daro ir kaimynai. Tuo jie demonstruoja savo sielvartą. Kai po ilgos kelionės čečėnas grįžta namo, jam pasakojama apie visus nutikimus kaime. Ir jo pareiga aplankyti tuos žmones, kurie prarado savo giminaičius ir pareikšti jiems užuojautą, nesvarbu, kiek laiko bebūtų praėję. Laidojant žmogų, kaip ir kitose musulmoniškose visuomenėse, Čečėnijoje laikomasi islamo reikalavimų.

Miesto kultūra

Jau minėtą anksčiau „kalnų – lygumos“ dichotomiją reikėtų papildyti sąvoka „miesto kultūra“ arba kita dichotomija – „miestas – kaimas“. Natūralu, kad kaimo ir miesto gyventojai šiek tiek skiriasi (tai iš dalies globalizacijos produktas). Kas kaimiečiui gali pasirodyti labia laisva arba nepadoru, mieste jau nėra taip traktuojama. Tačiau ir miesto, ir kaimo čečėnai vadovaujasi tomis pačiomis elgesio normomis, todėl jei kaimietis leistų sau kokią nors pastabą miestiečio aprangos atžvilgiu,

galėtų kilti konfl iktas. Taigi globalizacija tik iš dalies paveikė čečėnus – elgesio modeliai liko praktiškai tie patys. Čečėnus miestuose itin paveikė tarybiniai laikai. Nors bandymai užauginti grynus homo sovieticus nepavyko, miestuose įsišaknijo alkoholizmas, rūkymas ir t.t. Keista, kad, nors tai ir prieštarauja islamo normoms, žmonės neatsisako žalingų įpročių. Tačiau čia vėl galima

paminėti žmogiškąjį faktorių. Būtų galima išskirti jauniausios kartos atstovus, kurie užaugo karo sąlygomis. Jaunimą galima suskirstyti į dvi grupes. Vieni dažnai neturi tokių žalingų įpročių, kiti priešingai – pasineria į linksmybes. Aukso vidurio nėra. Miesto kultūra vis dėlto Čečėnijoje ne taip įsišaknijo, kaip kitur. Ją sulaikė ne tik tarybinio laikmečio apribojimai, bet ir griežtos islamo  normos. Pavyzdžiui, tarp vaikinų ir merginų nėra priimtini draugiški bučiniai į skruostą ar lupas, apsikabinimai, vaikščiojimas susikibus rankomis. Nesuvokiamas laisvesnis požiūris į seksą.

Santykiai su moterimis

Kaip ir visoje musulmonų kultūroje, moters padėtis čečėnų visuomenėje vakariečių akimis atrodo nepavydėtina. Tačiau iš tikrųjų taip nėra. Nors čečėnų moteris demonstruoja savo paklusnumą vyrui, moteris yra namų šeimininkė ir ji daug ką sprendžia šeimoje. Reikia pasakyti, kad santykius su moterimis reguliuoja islamo teisės normos. Yra ir kai kurios Adato normos. Pavyzdžiui, vakarietis praleidžia moterį prieš save, o čečėnų vyras eina pirmas. Tai susiklostė nuo senų laikų, kai vyras turėjo apginti savo žmoną ir šeimą nuo galimų kelyje pasitaikančių netikėtumų. Taip pat čečėnų šeimoje nepriimta, kad kas nors rodytų savo nepasitenkinimą dėl marčios elgesio. Jeigu uošvis yra nepatenkintas marčios elgesiu, jis pabars savo dukrą, tačiau taip, kadgirdėtų ir marti. Daugpatystė Čečėnijoje nėra labai paplitęs reiškinys, nors nėra ir smerkiamas. Vyrų, kurie turėjo po kelias žmonas, buvo net ir tarybiniais laikais. Šiais laikais jų padaugėjo. Viena vertus, tuo demonstruojamas tarsi pasipriešinimas – nepaklusnumas Rusijai, kurios įstatymai draudžia daugpatystę. Nors dažniausiai antra ar trečia santuoka tiesiog  neregistruojamos (sudaromos pagal islamo teisę), gali būti neįregistruota ir pirmoji. Kita vertus, Čečėnijoje akivaizdžiai mažiau vyrų, nei moterų. Imamo Šamilio laikais, kai taip pat sumažėjo vyrų, buvo netgi išleistas specialus įsakas, įpareigojantis vesti dar dvi ar daugiau moterų. Kitaip tariant, vyko ir vyksta genofondo atstatymas.

Čečėnai Lietuvoje

Etnonimas čečėnas (taip pat ir Lietuvoje) daug kam asocijuojasi su mafija. Tačiau statistika byloja, kad Lietuvoje dėl rimtų nusikaltimų kalėjo vos keli čečėnai. Nors daugumai teko atsėdėti kalėjime dėl valstybinės sienos režimo pažeidimo, čia paaiškinamas ne „tautos polinkis kriminalui“ – žmonės tiesiog bėga nuo karo. Lietuvos įstatymus pritaikius Europos standartams už šį pažeidimą nebeteisiama. Čečėnų nemėgsta, jų bijo, jie dažnai įvardijami kaip kraujo trokštantys žmonės. Dažnas lietuvis pasakys čečėnui į akis, kad gerbia jo tautos kovą dėl nepriklausomybę, bet per sociologinę apklausą pareikš, kad nenorėtų, jog šalia jo gyventų čečėnai. Dažnas lietuvis nematė gyvų čečėnų, bet vis tiek jų nemėgsta. Neigiamam požiūriui dažnai pakanka ir to, kad čečėnai yra musulmonai. Tai pasireiškia ypač tuomet, kai svarstomas įdarbinimo klausimas. Kitaip tariant, įsigalėję stereotipai dažnai apsunkina čečėnų integraciją Lietuvoje.

Baimė įdarbinti, baimė kartu pradėti verslą ir t.t. Nenuostabu, kad čečėnų noras gyventi šalia savo tautiečių svetimoje valstybėje tik stiprėja. Ir nenuostabu, kad formuojasi neigiamas požiūris į valstybę ir jos gyventojus. Psichologiškai galima paaiškinti ir aplinkinės bendruomenės reakciją. Nesuprantama kalba kalbantys, kartais atliekantys nesuprantamus ritualus, dažnai besisvečiuojantys vieni pas kitus, pradedantys muštynes dėl keiksmažodžių… Taip žmonių pasąmonėje atsiranda  tam tikros nuostatos, kurias pakeisti paskui labai sunku, o kartais net neįmanoma. Dažniausiai beprasmiška ir bandyti aiškinti tokį elgesį Visuomenės susierzinimą gali kelti ir kiti dalykai. Pavyzdžiui, kaukaziečių polinkis leisti pinigus, jų vaišingumas ir noras gražiai rengtis, kitaip tariant,  demonstruoti savo turtą. Lietuvoje teko susidurti su tokia nuomone: „Mes jiems pinigus mokam, o jie „mersedesais“ važinėja…“, Rusijoje – „Kaukaziečiai okupavo visą miestą, jie mums gyventi neduoda, jie naudojasi mūsų gerumu“ ir pan. Prie neigiamos nuomonės formavimosi prisideda ir tai, kad čečėnams pažeidus įstatymą visuomet nurodoma pažeidėjų tautybė. Dar ne taip seniai galima buvo išvysti straipsnių su tokiais pavadinimais: „Rukloje (arba Pabradėje) siautėjo čečėnai“, „Ruklos baubas – čečėnai“. Tačiau nereikia pamiršti, kad daugelis savybių, tarp jų ir neigiamų, yra būdingos ne tik čečėnų tautai. Kaip jau minėta, čečėnų kultūra, atitinkamas tautos atstovų elgesys, nėra unikalios savybės. Nepaisant tautų įvairovės Kaukaze, daugelis jų turi vienodus ar bent artimus elgesio modelius. Taigi, žinant vienos tautos bruožus, galima nuspėti, kad panašioje situacijoje kitos Kaukazo tautų šeimos atstovas pasielgs tikrai panašiai, jei ne lygiai taip pat. Visi tyrinėtojai atkreipia dėmesį, jog, kalbėdami apie Kaukazą, mes kalbame apie vieną kultūrą, net ir religiniai skirtumai čia nėra labai svarbūs.

Čečėnų įvaizdis Lietuvoje formuotas nesąmoningai, neretai perimant vyraujantį Rusijoje. Jei Lietuvos gyventojai, susiduriantys su čečėnais savo darbe ar gyvenime, nesieks suvokti čečėnų socialinės gyvensenos ypatybių, čečėnų integracija Lietuvoje bus sudėtinga. Tik autentiškai, be išankstinių nusistatymų suvokus čečėnų esybę, galima tikėtis konstruktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo tarp čečėnų imigrantų Lietuvoje ir Lietuvos visuomenės. Todėl etnokultūrinės kompetencijos kėlimas yra itin svarbus tiek socialiniams darbuotojams, dirbantiems su pabėgėliais, tiek kitiems šalies piliečiams.

Leave Your Comment

Tautinių bendrijų namų logotipas
Raugyklos g. 25, LT-01140 Vilnius, Lietuva Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 125293277
Darbo valandos
I – IV: 8:00 – 17.00
V: 8:00 – 15.45

Naujienų prenumerata

Tautinių bendrijų namai © 2023